Center for Advanced Studies FIT
Eqrem Qabej road , no.166, 10000 Prishtinë, Kosovë