Qendra për studime të avancuara FIT
Rr.Eqrem Qabej , n.166, 10000 Prishtinë, Kosovë