Projekat PROCON
është shikuar 918 Herë

Projekat Zaštita dece od online rizika ili engleski Protecting Children Online (PROCON) finansira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a sprovodi ga Kosovski centar za obrazovanje (KEC) u partnerstvu sa Omladinski savez Kosova (KYC) i International Children’s Safety Service (ICSS) iz Mađarske.

Ostali ključni saradnici u sprovođenju ovog projekta su:
Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT); Kancelarija za dobro upravljanje; Centar za napredne studije FIT; Regulatorni organ za elektronsku i poštansku komunikaciju (ARKEP); Kosovsko udruženje za (STIKK); Pošta i telekomunikacije Kosova (PTK); Kompanija IPKO; Kompanija Kujtesa; Policija Kosova.

Period sprovođenja: 24 meseca (25. decembar 2013. –24. decembar 2015.)

Opšti cilj projekta je: stvaranje bezbednog okruženja za decu na Kosovu, preko koordiniranih napora civilnog društva i drugih interesnih strana da pokrenu pitanja i izazove sa kojima se suočavaju deca na internetu.

Poseban cilj projekta je: obezbediti što bolju zaštitu dece na Kosovu od rizika na internetu preko podizanja svesti, osnaživanja i koordiniranih radnji Vlade, civilnog društva i industrije da preduzmu odgovarajuće mere zaštite.

Komponente i aktivnosti projekta:

Komponenta 1: zaštita dece na internetu
Aktivnost 1.1: Formiranje grupe interesnih strana za zaštitu dece od rizika na internetu
Aktivnost 1.2: Izgradnja kapaciteta interesne grupe
Aktivnosti 1.3: Sastavljanje strategije za zaštitu dece od rizika na internetu
Aktivnost 1.4: Organizovanje regionalne konferencije za zaštitu dece od rizika na internetu

Komponenta 2: Podizanje svesti i osnaživanje
Aktivnost 2.1: Kreiranje internet stranice za zaštitu dece od rizika na internetu
Aktivnost 2.2: Sastavljanje informativnog materijala za nastavnike, roditelje i decu
Aktivnost 2.3: Održavanje informativnih sesija na mreži i lično sa nastavnicima, roditeljima i decom
Aktivnost 2.4: Podržavanje školskih inicijativa za zaštitu na internetu
Aktivnost 2.5: Organizovanje nacionalne kampanje za podizanje svesti

  • Нема категорија